Natje?aj za pri?u: Empress of the Damned Housework

Natje?aj za feministi?ku kratku pri?u spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku

Tko to radi?

Izdava? je mali britanski izdavac Wizard’s Tower Press, koji je 2013. objavio “Kontakt”, elektronsko izdanje zbirke hrvatskih SF pri?a na engleskom jeziku.

Zbirku Kontakt je originalno objavila udruga SFera povodom znanstveno-fantasti?ne konvencije  Kontakt – Eurocon & SFeraKon 2012, održane u Zagrebu 2012. godine.

Zbirku ure?uje Mihaela-Marija Perkovi?, su-urednica zbirke “Zlatni zmajev svitak”, prve zbirke hrvatskih fantasy pri?a (SFera, 2008.) i urednica romana “Prolaz za divlja?” (SFera, 2015.) Ive Šaki? Risti?, i “Izazov krvi” (SFera, 2017.) Vesne Kurili? na hrvatskom jeziku te romana “Dragon’s Prize” Maye Starling na engleskom jeziku.

Kakve pri?e o?ekujete?

Tražimo pri?e u žanru spekulativne fikcije na engleskom jeziku sa snažnim feministi?kim i žanrovskim elementom, poput price Tatjane Jambrišak “Budna medju zvijezdama” koja je poslužila kao nadahnu?e za zbirku “Empress of the Damned Housework”.

Termin spekulativna fikcija objedinjuje znanstvenu fantastiku, fantasy sa svim podžanrovima te nadnaravni horor. Ne podrazumijeva magi?ni realizam.

Bit ?e razmatrane samo prethodno neobjavljene pri?e te samo pri?e poslane na engleskom jeziku. Pri?e mogu prevedene ili napisane na engleskom.

Koliko duga mora biti prica?

Pri?e ne smiju biti duže od 5500 rijeci ni kra?e od 2500 rije?i.

Kako formatirati pri?u?

Pri?e trebaju biti napisane na racunalu i formatirane na sljede?i na?in:

  • Times New Roman, veli?ina slova 12 to?aka
  • prored 2
  • margine 3 cm sa svih strana
  • tekst pri?e poravnan lijevo
  • prezime autorice/naslov pri?e/broj stranice gore desno (od 2. stranice)
  • posebno formatirana prva stranica u manuscript formatu (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa u gornjem lijevom uglu, ukupan broj rijeci u desnom gornjem uglu, naslov price velikim slovima u sredini stranice, centriran, ime i prezima autorice ispod naslova, centrirano; po?etak teksta pri?e dva reda ispod naslova)

Pogledaj primjer.

Pri?e trebaju spremljene u formatu .doc ili .docx.

Druga?ije formatirane pri?e ne?e biti razmatrane.

Kako poslati pri?u?

Pri?e se šalju putem web forme na kojoj je nužno uploadati .doc ili .docx format.

Do kada mogu poslati pri?u?

Rok za slanje pri?a je 15. sije?nja 2019. u 23:59.
Radovi pristigli nakon navedenog roka ne?e se uzeti na razmatranje.

Mogu li poslati pri?u na hrvatskom?

Samo pri?e na engleskom ce biti razmatrane za objavu u zbirci.
U slu?aju prijevoda, molimo da nazna?ite ime i prezime prevoditelja ili prevoditeljice.

Hoce li ?e pri?e biti ure?ivane?

Od autorica prihva?enih pri?a mogu se tražiti da uvaze uredni?ke intervencije te intervencije lektora izvornog govornika engleskog jezika.

Hoce li ce pri?e biti pla?ene?

Da, svim autoricama prihva?enih pri?a ce za objavu prihva?ene pri?e u zbirci “Empress of the Damned Housework” biti ponudjen ugovor s izdava?em Wizard’s Towers Press. Prijevod se ne honorira.
Copyright na pri?u ostaje autoricama, a Wizard’s Tower Press za potrebe ovog natje?aja kupuje engleska prava (English worldwide) za tiskano i elektronsko izdanje.

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.